Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Navegació

Ofertes vigents

PROVISIÓ, MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS, DE DOS LLOCS D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL D’ALCARRÀS

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ, MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS, DE DOS LLOCS VACANTS D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL D’ALCARRÀS I LA CREACIÓ D’UNA BORSA PER PODER COBRIR POSSIBLES BAIXES AMB AQUESTA MODALITAT

  

L’Ajuntament d’Alcarràs té la necessitat de cobrir per necessitats del servei i de forma urgent dos llocs de treball vacants d’agent de la Policia Local, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveuen els articles 81 i 84 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

És objecte de la present convocatòria el procés per a la provisió temporal de dos llocs de treball vacants d’agent Policia Local, en comissió de serveis i la creació d’una borsa per poder cobrir possibles baixes que es puguin produir, amb aquesta modalitat.
La comissió de serveis tindrà una durada d’un any prorrogable fins a un màxim de dos anys.

 

Data de publicació 09/11/2023

 

 Anunci de les Bases reguladores del procés de selecció per a la provisió, mitjançant comissió de serveis, de dos llocs vacants d’agent de la Policia Local d’Alcarràs i la creació d’una borsa per poder cobrir possibles baixes amb aquesta modalitat.

 

 Model de sol·licitud per participar en el procés de selecció.

 

Termini de presentació de sol·licituds: 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP)

 

 -------------------------------------------------------------------------------

 

13/11/2023

 

  Anunci publicació BOP, núm. 218, de data 13 de novembre de 2023

 

Termini de presentació de sol·licituds: 20 de novembre de 2023, inclòs.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

30/11/2023

 

  Anunci sobre la relació provisional de persones admeses i excloses per la provisió, mitjançant comissió de serveis, de dos llocs d’agents de la Policia Local.

 

 

Data termini presentació al·legacions: 11 de desembre de 2023, inclòs.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

12/12/2023

 

  Anunci sobre la relació definitiva de persones admeses i excloses per a la provisió, mitjançant comissió de serveis, de dos llocs d’agents de la Policia Local i convocatòria de l’Òrgan de valoració.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

15/12/2023

 

  Anunci resultats del procés selectiu per a la provisió temporal de dos llocs de treball d’agents de la Policia Local.

 

 

 

 

 

 

 

 


Cobertura temporal del lloc de treball d’interventor/a de l’Ajuntament d’Alcarràs. (PROCÉS TANCAT)

 

Data de publicació: 20/09/2023

 

Cobertura temporal del lloc de treball d’interventor/a de l’Ajuntament d’Alcarràs, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació de personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, per absència de la persona titular per un període superior a un mes.

 

 Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria per a la cobertura temporal del lloc de treball d’interventor/a, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació.

 

 Model de sol·licitud procés de selecció.

 

-----------------------------------------------------------------------------

22/09/2023

 

 Anunci publicació BOP núm. 185, de data 22 de setembre de 2023

 

Termini de presentació de sol·licuds: 29 de setembre de 2023, inclòs.

 

-----------------------------------------------------------------------------

05/10/2023

 

 Decret d’Alcaldia declarar desert el procés de cobertura no definitiva del lloc de treball d’interventor/a.

 

 

(PROCÉS TANCAT)

 

 

 

 


Procés de selecció per cobrir amb caràcter interí la plaça d’interventor/a i la plaça de tresorer/a, mitjançant concurs oposició lliure, i constitució de borses de treball. (PROCÉS TANCAT)

Data de publicació: 3/08/2022

 

L’objecte de les presents bases és la regulació del procés selectiu mitjançant concurs oposició i amb caràcter de funcionari/ària de les places d’Intervenció General de l’Ajuntament i de Tresorer/a mitjançant nomenament amb el que es preveu a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

 

 Anunci d’aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir amb caràcter interí la plaça d’Interventor/a i la plaça de Tresorer/a de l’Ajuntament i constitució de borses de treball.

 

 Model de sol·licitud procés de selecció Interventor/a

 

 Model de sol·licitud procés de selecció Tresorer/a

 

 Model de declaracions responsables

 

 Edicte publicació BOP número 148 de data 3.08.2022

 

 Publicació DOGC núm. 8727, de data 9 d’agost de 2022

 

 

Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 al 29 d’agost de 2022, inclòs.

 

El termini de presentació de sol•licituds és de 20 dies naturals, a comptar a partir del dia següent de la publicació d’aquest darrer anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 12/08/2022

 

 Anunci modificació base cinquena

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

21/09/2022

 

 Anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció plaça d’INTERVENTOR/A, composició tribunal qualificador i data realització segon exercici

 

 Anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció plaça de TRESORER/A, composició tribunal qualificador i data realització segon exercici

 

 Data termini presentació al·legacions: dia 5 d’octubre de 2022, inclòs.

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

11/10/2022

 

  Decret d’alcaldia aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses procés selectiu plaça de Tresorer/a.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

21/10/2022

 

  Anunci resultats segon exercici prova teòrica pràctica procés selectiu INTERVENTOR/A

  Anunci resultats valoració de mèrits i qualificació final procés selectiu INTERVENTOR/A

 Nota per a la persona aspirant proposada per al seu nomenament

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

27/10/2022

 

 Anunci resultats fase d’oposició, fase de concurs i qualificació final procés selectiu TRESORER/A

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

03/11/2022

 

 Decret de l’alcaldia aprovació de la constitució de la borsa de treball d’interventor/a

 

 Decret de l’alcaldia aprovació de la constitució de la borsa de treball de tresorer/a

 

 

 

 (PROCÉS TANCAT)

 

 


Procés de sel·lecció per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a d'educació infantil (Educador/a escola bressol) mitjançant concurs lliure. (PROCÉS TANCAT)

 

Data de publicació: 08/09/2022

 

L’objecte de la present convocatòria és la constitució d’una borsa de treball, pel sistema de concurs, per poder proveir amb caràcter laboral temporal places de Tècnic/a d’Educació Infantil (Educador/a Escola Bressol), grup C1, de conformitat amb la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament d’Alcarràs, d’acord amb la normativa que estableixi el Text refós de l’estatut dels treballadors i la resta de normativa aplicable en aquesta matèria.

 

Termini de presentació de sol·licituds: 28 de setembre de 2022, inclòs

 

 Anunci d’aprovació de la  convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció per a la creació d’una borsa de TEI, mitjançant concurs lliure. 

 

 Publicació BOP, núm. 173, de 8 de setembre de 2022 

 

 Sol·licitud d'admissió a la convocatòria.

 

 Annex de declaració responsable dels merits al·legats.

 

icona link Enllaç per realitzar el pagament online de la taxa de drets d'examen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

27/10/2022

 

 Anunci sobre la relació de provisional de persones admeses i excloses, composició del tribunal qualificador i data de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana.

 

Data termini presentació al·legacions: dia 11 de novembre de 2022, inclòs.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

23/11/2022

 

 Anunci sobre la relació de definitiva de persones admeses i excloses i data de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

01/12/2022

 

 Anunci resultats de la prova de coneixements de llengua catalana

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

21/12/2022

 

 Anunci valoració fase de concurs (resultats provisionals finals).

 

Data termini presentació al·legacions: dia 5 de gener de 2023, inclòs.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

01/02/2023

 

  Anunci resultats finals i proposta a l’alcaldia de la constitució de la borsa de treball.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

20/02/2023

 

 Decret d’alcaldia aprovació de la constitució de la borsa de treball de tècnic/a educació infantil (educador/a escola bressol).

 

 

 

(PROCÉS TANCAT)

 

 


Procés de selecció per la constitució d'una borsa de treball d'agents interins/nes de la Policia Local, mitjançant oposició lliure. (PROCÉS TANCAT)

 

Data de publicació: 23/03/2022

 

L’objecte de la present convocatòria és la creació d’una borsa d’interins/nes, pel sistema d’oposició lliure, d’Agent de la Policia Local, enquadrada en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup C, grup de titulació C2, per a la provisió de places vacants amb caràcter temporal, per a la substitució dels seus titulars amb reserva del lloc de treball i destí, per a l’execució de programes de caràcter temporal, per a l’excés o acumulació de tasques.

 

---------------------------------------------------------------------------

Termini de presentació de sol·licituds:  19 d’abril de 2022

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, a comptar a partir del dia següent de la publicació d’aquest darrer anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 Publicació DOGC núm. 8636, de data 29.03.2022

---------------------------------------------------------------------------

 

 Anunci d’aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció per a la creació d’una borsa d’agents interins/nes de la Policia Local.

 

 Model de sol·licitud d’admissió a la borsa de treball.

 

 Model de declaracions responsables.

 
 
--------------------------------------------------------------------------
13/05/2022
Termini de presentació d’al·legacions: 27 de maig de 2022, inclòs.
---------------------------------------------------------------------------

 

 03/06/2022

 

 Anunci sobre la relació definitiva, per ordre alfabètic, de les persones admeses i excloses en el procés de selecció per a la creació d’un borsa de treball d’agent interins/nes, mitjançant oposició, torn lliure.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

13/06/2022

 

  1.- Primer exercici: prova de coneixements

  2.- Primer exercici: prova de coneixements (respostes)

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 14/.6/2022

 

 Anunci resultats primer exercici (prova de coneixements) i assenyalament de la data del segon exercici (prova d’aptitud física)

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

21/06/2022

 

 Anunci resultats prova d’aptitud física i assenyalament de la data per a la realització del quart ecercici (psicotècnic)

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 29/06/2022

 

  Anunci resultats psicotènic i borsa de treball

 

----------------------------------------------------------------------------

 

12/07/2022

 

 Decret d’Alcaldia d’aprovació de la constitució de la borsa de treball d’agents de la Policia Local

 

----------------------------------------------------------------------------

 

05/07/2023

 

 Anunci resultats quart exercici psicotècnic i convocatòria cinquè exercici reconeixement mèdic.

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

14/07/2023

 

 Anunci resultats del cinquè exercici reconeixement mèdic.

 

 

 

(PROCÉS TANCAT)

 

 

 


Processos de selecció per la creació de borses de treball del grup AP i C2. (PROCÉS TANCAT)

L’Ajuntament d’Alcarràs inicia els processos selectius per crear diferents borses de treball d’operaris/àries, netejadors/res d’edificis municipals, oficials de 2ª i de 1ª de manteniment, obres i neteja viària.

L’Ajuntament d’Alcarràs inicia diversos procediments de selecció per creació de borses de treball amb l’objecte de cobrir llocs de treball d’operaris/àries (amb adscripció a la brigada de serveis, d’obres, de neteja viària), netejadors/es d’equipaments i edificis públics i/o municipals, d’oficials de 2ª i de 1ª de manteniment, obres i neteja viària, amb la finalitat de poder donar cobertura d’una manera àgil a necessitats d’urgència i concretes, per substitució de personal o per acumulació de tasques en aquests serveis.

 

 - Anunci convocatòries i bases dels processos selectius

 - Sol·licitud de participació

(Adjuntar la sol·licitud de participació a través d’instància general des de seu electrònica si es realitza de forma telemàtica)

 

Data termini presentació instàncies: 15 de març de 2022 (inclòs)

 

icona link - Enllaç per realitzar el pagament online de la taxa (un pagament per cada procés selectiu al que es vulgui presentar) Actiu des del 24/02/2022 al 15/03/2022.

 

Bases de selecció individualitzades:

 - Bases de selecció per constituir una borsa de treball d'operaris/àries del grup AP mitjançant concurs de mèrits.

 - Bases de selecció per constituir una borsa de treball de netejadors/es del grup AP mitjançant concurs de mèrits.

 - Bases de selecció per constituir una borsa de treball d'oficials de 2ª de manteniment i obres de grup AP, mitjançant concurs de mèrits.

 - Bases de selecció per constituir una borsa de treball d'oficials de 1ª de manteniment i obres del grup C2, mitjançant concurs de mèrits.

 

Nota: Caldrà fer un pagament de la taxa de dret d’examen per cada convocatòria que es sol·liciti l’admissió.

 

--------------------------------------------------------

30/03/2022

 

 Anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses i composició del tribunal, dels diferents processos selectius del grup AP i C2.

Data termini de presentació al·legacions: dia 9 d’abril de 2022, inclòs.

 

-------------------------------------------------------

14/04/2022

 

 Anunci aprovació llista definitiva de persones admeses i excloses dels diferents processos selectius dels grups AP i C2, data de realització de l’entrevista i data de realització de la prova de català

 

-------------------------------------------------------

04/05/2022

 

 Anunci acords comissió qualificadora, resultats prova de català.

 Anunci acords comissió qualificadora resultats procés selectiu de netejadors/es edificis públics i/o municipals

 Anunci acords comissió qualificadora resultats procés selectiu operaris/àries (adscripció a serveis generals, obres i neteja viària)

 Anunci acords comissió qualificadora resultats procés selectiu oficials de 2ª i 1ª de manteniment i obres

 

------------------------------------------------------- 

11/05/2022

 

 Decret d’aprovació de constitució de la borsa de treball de netejadors/es d’edificis públics i/o municipals

 Decret d’aprovació de constitució de la borsa de treball d’operaris/àries del grup AP (adscripció a serveis generals, obres i neteja viària)

 Decret d’aprovació de constitució de la borsa de treball d’oficials de 2ª i 1ª de manteniment i obres

 

------------------------------------------------------

11/08/2022

 

 Decret d’aprovació de constitució de la borsa de treball d’operaris/àries del grup AP (adscripció a serveis generals, obres i neteja viària) estimació recurs reposició

 

 

 

 (PROCÉS TANCAT)

 

 


Cobertura temporal del lloc de treball d’Interventor/a de l’Ajuntament d’Alcarràs (PROCÉS TANCAT)


Data de publicació: 4/08/2022

 

Cobertura temporal del lloc de treball d’Interventor/a de l’Ajuntament d’Alcarràs, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació de personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, fins a la reincorporació de la titular.

 

 Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria per a la cobertura temporal del lloc de treball d’interventor/a, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació.

 

 Model de sol·licitud procés de selecció

 

 Edicte publicació BOP número 149 de data 4.08.2022

 

Termini presentació de sol·licituds: 11 d’agost de 2022, inclòs

(Cinc dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida)

 

------------------------------------------------------------------

22/08/2022

 

 Decret de l’Alcaldia declarant desert el procés de selecció per a la cobertura temporal del lloc de treball d’interventor/a.

 

(PROCÉS TANCAT)

 

 

 

 


Cobertura temporal del lloc de treball de tresorer/a de l’Ajuntament d’Alcarràs (PROCÉS TANCAT)

Data de publicació: 4/08/2022

 

Cobertura temporal del lloc de treball de tresorer/a de l’Ajuntament d’Alcarràs, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació de personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, fins a la reincorporació de la titular.

 

 Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria per a la cobertura temporal del lloc de treball de tresorer/a, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació.

 

 Model de sol·licitud procés de selecció.

 

 Edicte publicació BOP número 149 de data 4.08.2022

 

Termini presentació de sol·licituds: 11 d’agost de 2022, inclòs

(Cinc dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida)

 

---------------------------------------------------------------------------

22/08/2022

 

  Decret de l’Alcaldia declarant desert el procés de selecció per a la cobertura temporal del lloc de treball de tresorer/a

 

(PROCÉS TANCAT)

 

 

 


Cobertura temporal del lloc de treball de Tresorer/a de l’Ajuntament d’Alcarràs (PROCÉS TANCAT)

 

Data de publicació: 18.07.2022

 

Cobertura temporal del lloc de treball de Tresorer/a de l’Ajuntament d’Alcarràs, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació de personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, fins a la reincorporació de la titular.

 

 Publicació BOP núm. 136, de 18 de juliol de 2022

 

Termini de presentació de sol·licituds: 25 de juliol de 2022, inclòs

(Cinc dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida)

 

 Anunci de convocatòria i bases per a la cobertura no definitiva del lloc de treball de Tresorer/a de l’Ajuntament d’Alcarràs, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació. 

 

 Model de sol·licitud procés de selecció.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

01/08/2022

 

 Decret de l’Alcaldia declarant desert el procés de selecció per a la cobertura temporal del lloc de treball de Tresorer/a

 

PROCÉS TANCAT

 


Cobertura temporal del lloc de treball d’Interventor/a de l’Ajuntament d’Alcarràs (PROCÉS TANCAT)

Data de publicació: 28/06/2022

 

Cobertura temporal del lloc de treball d’Interventor/a de l’Ajuntament d’Alcarràs, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació de personal funcionari d’Adminsitració Local amb habilitació de caràcter nacional, fins a la reincorporació de la titular.

 

  Anunci de convocatòria i bases per a la cobertura no definitiva del lloc de treball d’Interventor/a de l’Ajuntment d’Alcarràs, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació

 

  Publicació BOP núm. 122, de data 28 de juny de 2022

 

Termini de presentació de sol·licituds: 5 de juliol de 2022, inclòs

 

  Model de sol·licitud procés de selecció

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

07/07/2022

 

 Decret de l’Alcaldia declarant desert el procés de selecció per a la cobertura temporal del lloc de treball d’Interventor/a 

 

 

PROCÉS TANCAT


Cobertura temporal del lloc de treball de Tresorer/a de l'Ajuntament d'Alcarràs (PROCÉS TANCAT)

 (PROCÉS TANCAT)

 

Data de publicació: 18/03/2022

 

Cobertura temporal del lloc de treball de Tresorer/a de l’Ajuntament d’Alcarràs, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació de personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, fins a la reincorporació de la titular.

 

 Publicació BOP núm. 55, de 21 de març de 2022

 

Termini de presentació de sol·licituds: 28 de març de 2022

(Cinc dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida)

 

  Anunci de convocatòria i bases per a la cobertura no definitiva del lloc de treball de Tresorer/a de l’Ajuntament d’Alcarràs, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació. 

 

 Model de sol·licitud procés de selecció.

 

 

 (PROCÉS TANCAT)


Procés de selecció administratiu/va (PROCÉS TANCAT)

L’Ajuntament d’Alcarràs inicia un procediment de selecció per crear una borsa de treball d’ADMINISTRATIU/VA (C1)

L’Ajuntament d’Alcarràs inicia un procediment de selecció per crear una borsa de treball d’ADMINISTRATIU/VA (C1) en previsió de poder cobrir futeres vacants temporals per situacions diverses com poden ser l’existència de vacants fins la seva cobertura definitiva, substitució transitòria dels titulars, excés o acumulació de tasques, programes de subvencions,...

 

Les característiques del lloc de treball d’administratiu/va són les següents:

 

Codi de la convocatòria: C01/2021

Règim jurídic: Funcionari/a interí/na o contracte laboral temporal

Escala: Escala d’Administració General

Sots Escala: Administrativa

Denominació del lloc: Administratiu/va

Grup de classificació: C1

Titulació exigible: Títol de batxiller o tècnic equivalent, com la formació professional de grau superior. En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent a l’exigit, haurà d’adjuntar-se un certificat expedit per l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència.

Sistema de selecció: Concurs-oposició

Torn d’accés: Obert

Retribució: Segons el pressupost general municipal.

 

 - Aprovació de la convocatòria i de les bases que han de regir el procés de selecció 

 - Sol·licitud de participació en el procés de selecció 

 - Publicació BOP núm. 95, de 19 de maig de 2021

 - Publicació DOGC núm.: 8423 de 2 de juny de 2021 

Data termini de presentació d’instàncies: 22 de juny de 2021

 

 - Anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses, composició tribunal qualificador i data realització exercici fase oposició.

 - Model d’al·legacions

 

Data termini presentació al·legacions: dia 3 de setembre de 2021, inclòs.

 

 - Anunci aprovació llista definitiva de persones admeses i excloses en el procés selectiu per a la crecaió d’una borsa de treball de personal administratiu/va.

 

IMPORTANT a tenir en compte per a la realització de la prova selectiva:

- Instruccions, mesures i recomanacions preventives contra la Covid-19, en relació a la prova selectiva.

- Model de declaració responsable.

Data, hora i lloc prova selectiva .

 

---------------------------------

 

 - Anunci resultats prova tipus test de la fase d’oposició i assenyalament de la data de realització de la prova de català.

 - Prova selectiva.

 - Plantilla de respostes

 

---------------------------------

 

 - Anunci resultats prova de coneixements llengua catalana i valoració de mèrits (fase de concurs).

 

Data termini presentació al·legacions: dia 3 de novembre de 2021, inclòs.

 

----------------------------------

 

Data de publicació de l'anunci 19 de novembre de 2021.

 

Anunci resposta al·legacions i resultats definitius creació borsa administratiu/va.

 

-----------------------------------

 

Resolució d'Alcaldia aprovació de la constitució de la borsa de treball d'administratiu.

 

-----------------------------------

 

DECRET 2022-0262 d'aprovació de la constitució de la borsa de treball d'administratiu (codi de la convocatòria C01_2021) estimació parcial recurs d'alçada.

 

 

----------------------------------

 

Data de publicació de l'anunci 17 de novembre de 2023.

 

 Anunci sobre la pròrroga de la borsa de treball d’administratiu/va convocatòria C01/2021.

 

 

 


Oferta agent Covid - PROCÉS TANCAT

L’Ajuntament ha sol•licitat a l’IMO la preselecció d’un/a Agent Covid

 

Accés a l’oferta:

https://imolleida.com/ofertes-de-treball/?idOferta=8483

 

Les persones interessades que no estigueu inscrites a l’IMO us heu de registrar abans a l’enllaç: 

https://imolleida.com/registre/


Oferta 5 operaris/àries - PROCÉS TANCAT

L’Ajuntament ha sol•licitat a l’IMO la preselecció de 5 places d'Operari/ària

 

Accés a l’oferta :

https://imolleida.com/ofertes-de-treball/?idOferta=8485

 

 

Les persones interessades que no estigueu inscrites a l’IMO us heu de registrar abans a l’enllaç: 

https://imolleida.com/registre/


Oferta EDUCADOR/A SOCIAL - PROCÉS TANCAT

L’Ajuntament ha sol•licitat a l’IMO la preselecció d’un/a educador/a social.

 

Accés a l’oferta  https://imolleida.com/ofertes-de-treball/?idOferta=8429

 

Les persones interessades que no estigueu inscrites a l’IMO us heu de registrar abans a l’enllaç: 

https://imolleida.com/registre/

 

Anunci resultat final 

 

PROCÉS TANCAT


Procés de selecció educador/a social del servei d'atenció diürna (PROCÉS TANCAT)

Procés de selecció per proveir temporalment, amb caràcter de personal laboral temporal, un lloc de treball d'educador/a social del servei d'atenció diürna (SAD), grup A2.

Procés de selecció per proveir temporalment, amb caràcter de personal laboral temporal, un lloc de treball d'educador/a del servei d'atenció diürna (SAD), grup A2, per a la realització del programa d'educador/a social del servei d'atenció diürna dins del contracte programa, per la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, i constitució d’una borsa de treball.

 

 

-Anunci convocatoria i bases proces selectiu Educador Social (SAD) 

-Sol·licitud de participació en el procés de selecció 

-Publicació de la convocatòria al BOP núm. 146 de 30 de maig de 2020   

 

Data termini presentació d’instàncies: 19 d’agost de 2020

 

-Anunci sobre la relació provisional de persones admeses i excloses i convocatòria per a la realització de la prova teòric-pràctic, establerta a la base 11.1

-Model d’al·legacions reclamacions o aportació de documents 

-Informació per a les persones aspirants admeses al procés selectiu

 

-Anunci de les qualificacions obtingudes i proposta de contractació 

 

-Decret de l’Alcaldia constitució borsa de treball 

 

(PROCÉS TANCAT)

 

 

 


Procés de selecció d’una plaça d’interventor/a per interinitat en substitució (PROCÉS TANCAT)

Procés de selecció de personal funcionari, amb l’objecte de cobrir de forma interina per substitucióde la persona titular, mitjançant procediment de concurs-oposició lliure, una plaça d’interventor/a de l’Ajuntament d’Alcarràs i constitució d’una borsa de treball (exp.num.: 434/2020)

L’Ajuntament d’Alcarràs inicia un procediment de selecció amb l’objecte de cobrir de forma interina per substitució de la persona titular, mitjançant procediment de concurs-oposició lliure, una plaça i lloc d’interventor/a, amb la següent concreció:

 

Descripció del lloc de treball convocat:

 

Denominació:   Interventor/a i cap de serveis econòmics

Subescala:    Intervenció

Grup de classificació:   A1

Nivell destí: 30

Complement específic anual: 34.383,58.-€ (inclou el factor: especial dedicació* )

 

 

-Publicació BOP núm. 96 de data 20 de maig de 2020 

-Publicació DOGC núm. 8142 de data 27 de maig de 2020 

-Sol·licitud de participació en el procés selectiu

 

Data termini de presentació d’instàncies: 12 de juny de 2020

 

Nota informativa en relació al termini per a la presentació de sol·licituds (ACTUALITZADA): d’acord amb l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat per el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la Covid-19, amb efectes del dia 1 de juny de 2020, es reprendrà el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos.

 

-Anunci sobre la relació  PROVISIONAL de persones admeses i excloses 

-Model d’al·legacions reclamacions o aportació de documents  

 

Data termini presentació al·legacions: 06/07/2020

 

-ANUNCI sobre la relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es en el procés de selecció i convocatòria per a la realització de l’exercici teòric-pràctic, establert a la base 7.2. 

 

IMPORTANT !! : Ajornat l’exercici teòric-pràctic que s’havia de realitzar el dia 21/07/20  Veieu el comunicat 

 

-ANUNCI en referència a la determinació d’una nova data per la realització de l’exercici teòric-pràctic 

-Informació per a les persones admeses al procés selectiu 

 

-ANUNCI de la relació d’aprovats i proposta de nomenament. 

 

-ANUNCI Decret de l'Alcaldia constitució borsa 

 

 

PROCÉS TANCAT

 

 

 

 

 

 


Procés de selecció d'una plaça d’interventor/a temporal en substitució. (PROCÉS TANCAT)

Procés de selecció de personal funcionari, amb l’objecte de cobrir, de forma temporal en substitució de la persona titular, mitjançant concurs-oposició lliure, una plaça d’interventor/a de l’Ajuntament d’Alcarràs i constitució d’una borsa de treball (exp.:1473/2019).

 

L’Ajuntament d’Alcarràs inicia un procediment de selecció amb l’objecte de cobrir de forma interina per substitució de la persona titular, mitjançant procediment de concurs-oposició lliure, una plaça i lloc d’interventor/a, amb la següent concreció:

Descripció del lloc de treball convocat:
Denominació: Interventor/a i Cap de Serveis Econòmics.
Subescala: Intervenció.
Grup de classificació: A1.
Nivell destí: 30.
Complement específic anual: 35.213,64 euros (inclou el factor: especial dedicació*).

 

- Aprovació de la convocatòria i de les bases que han de regir el procés de selecció

- Sol·licitud de participació en el procés de selecció.

- Publicació BOP núm. 221 de 15 de novembre de 2019

 

-Publicació DOGC

 

DATA TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:  15 de desembre de 2019

 

-Anunci sobre la relació provisional de persones admeses i excloses

-Model d’al·legacions reclamacions o aportació de documents

 

Data termini presentació al·legacions : 29 de gener de 2020

 

-Anunci sobre la relació definitiva de persones admeses i excloses en el procés de selecció d’una plaça d’interventor/a i constitució d’una borsa de treball i convocatòria per a la realització del primer exercici PROVA CATALÀ.

 

-Nota informativa sobre la data prevista per la realització de l'exercici pràctic.

 

-ANUNCI resultats prova català i convocatòria exercici pràctic

 

 

-Publicació Anunci d'acords i qualificació final

 

- Resolució d'Alcaldia per declarar deserta la convocatòria.

 

 

 

 


Procés selectiu d’un/a enginyer/a tècnic/a agrònom/a. (PROCÉS TANCAT)

Convocatòria de procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat, mitjançant concurs-oposició, d’un/a enginyer/a tècnic/a agrònom/a Gestor de projecte FEDER.

PROCÉS DE SELECCIÓ DE DUES PLACES D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL (PROCÉS TANCAT)

Convocatòria del procés de selecció de dues places d'agents de la Policia Local mitjancant oposició lliure

Data de publicació:     17-05-2019         

 

DATA DE TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: 19 DE JUNY DE 2019

 

- Anunci i bases específiques de les proves selectives per a la provisió en propietat de dues places d’agent de la policia local d’Alcarràs per oposició lliure.

Model de sol·licitud de participació 

Model declaracions responsables

-  Publicació BOP: Anunci de les Bases del procés de selecció de dues places d’agents de policia local

-  Publicació al BOE   icona link    

Publicació al DOGC icona link

 

-Anunci sobre la relació provisional, per odre alfabètic, d’aspirants admesos/es i exclosos/es de l’oposició lliure per cobrir 2 places d’agents de la Policia Local de l’Ajuntament d’Alcarràs.
-Model d’al·legacions reclamacions i/o aportació de documents

-Publicació BOP:  ANUNCI sobre la relació provisional, per odre alfabètic, d’aspirants admesos/es i exclosos/es de l’oposició lliure per cobrir 2 places d’agents de la Policia Local de l’Ajuntament d’Alcarràs.

 

-DATA DE TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SUBSANACIONS I/O ESMENES : 26/07/2019 ( inclòs)

 

-Anunci sobre la relació definitiva, per odre alfabètic, d’aspirants admesos/es i exclosos/es de l’oposició lliure per cobrir 2 places d’agents de la Policia Local de l’Ajuntament d’Alcarràs.

-Publicació BOP: Relació definitiva d'admesos/es i exclosos/es oposició 2 places agents Policia Local 

 

-Qualificacions PRIMER i SEGON exercici de totes les persones aspirants presentades el dia 06 09 19.

-ANUNCI dels acords adoptats Tribunal Qualificador i convocatòria prova “Aptitud física” 18 09 19.

 

-Anunci resultats 4 exercici (apititud física) i convocatòria 5 exercici (proves psicotècniques)

 

- ANUNCI resultats 5 exercici (proves psicotècniques) i convocatòria 6 exercici (reconeixement mèdic)

 

- ANUNCI_resultats 6 exercici reconeixement mèdic

 

-Decret d'Alcaldia de la constitució de la borsa de treball

 

 


arxivat sota: