Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Navegació

Procés de selecció per cobrir amb caràcter interí la plaça d’interventor/a i la plaça de tresorer/a, mitjançant concurs oposició lliure, i constitució de borses de treball. (PROCÉS TANCAT)

Data de publicació: 3/08/2022

 

L’objecte de les presents bases és la regulació del procés selectiu mitjançant concurs oposició i amb caràcter de funcionari/ària de les places d’Intervenció General de l’Ajuntament i de Tresorer/a mitjançant nomenament amb el que es preveu a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

 

 Anunci d’aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir amb caràcter interí la plaça d’Interventor/a i la plaça de Tresorer/a de l’Ajuntament i constitució de borses de treball.

 

 Model de sol·licitud procés de selecció Interventor/a

 

 Model de sol·licitud procés de selecció Tresorer/a

 

 Model de declaracions responsables

 

 Edicte publicació BOP número 148 de data 3.08.2022

 

 Publicació DOGC núm. 8727, de data 9 d’agost de 2022

 

 

Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 al 29 d’agost de 2022, inclòs.

 

El termini de presentació de sol•licituds és de 20 dies naturals, a comptar a partir del dia següent de la publicació d’aquest darrer anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 12/08/2022

 

 Anunci modificació base cinquena

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

21/09/2022

 

 Anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció plaça d’INTERVENTOR/A, composició tribunal qualificador i data realització segon exercici

 

 Anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció plaça de TRESORER/A, composició tribunal qualificador i data realització segon exercici

 

 Data termini presentació al·legacions: dia 5 d’octubre de 2022, inclòs.

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

11/10/2022

 

  Decret d’alcaldia aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses procés selectiu plaça de Tresorer/a.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

21/10/2022

 

  Anunci resultats segon exercici prova teòrica pràctica procés selectiu INTERVENTOR/A

  Anunci resultats valoració de mèrits i qualificació final procés selectiu INTERVENTOR/A

 Nota per a la persona aspirant proposada per al seu nomenament

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

27/10/2022

 

 Anunci resultats fase d’oposició, fase de concurs i qualificació final procés selectiu TRESORER/A

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

03/11/2022

 

 Decret de l’alcaldia aprovació de la constitució de la borsa de treball d’interventor/a

 

 Decret de l’alcaldia aprovació de la constitució de la borsa de treball de tresorer/a

 

 

 

 (PROCÉS TANCAT)

 

 

arxivat sota: