Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Procés de selecció per cobrir amb caràcter interí la plaça d’interventor/a i la plaça de tresorer/a, mitjançant concurs oposició lliure, i constitució de borses de treball

Data de publicació: 3/08/2022

 

L’objecte de les presents bases és la regulació del procés selectiu mitjançant concurs oposició i amb caràcter de funcionari/ària de les places d’Intervenció General de l’Ajuntament i de Tresorer/a mitjançant nomenament amb el que es preveu a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

 

 Anunci d’aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir amb caràcter interí la plaça d’Interventor/a i la plaça de Tresorer/a de l’Ajuntament i constitució de borses de treball.

 

 Model de sol·licitud procés de selecció Interventor/a

 

 Model de sol·licitud procés de selecció Tresorer/a

 

 Model de declaracions responsables

 

 Edicte publicació BOP número 148 de data 3.08.2022

 

 Publicació DOGC núm. 8727, de data 9 d’agost de 2022

 

 

Termini de presentació de sol·licituds: Del 10 al 29 d’agost de 2022, inclòs.

 

El termini de presentació de sol•licituds és de 20 dies naturals, a comptar a partir del dia següent de la publicació d’aquest darrer anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

icona link Enllaç per realitzar el pagament online de la taxa de drets d’examen ( S’habilitarà en el moment de del inici del termini )

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

arxivat sota: