Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Navegació

Procés de selecció d’una plaça d’interventor/a per interinitat en substitució (PROCÉS TANCAT)

Procés de selecció de personal funcionari, amb l’objecte de cobrir de forma interina per substitucióde la persona titular, mitjançant procediment de concurs-oposició lliure, una plaça d’interventor/a de l’Ajuntament d’Alcarràs i constitució d’una borsa de treball (exp.num.: 434/2020)

L’Ajuntament d’Alcarràs inicia un procediment de selecció amb l’objecte de cobrir de forma interina per substitució de la persona titular, mitjançant procediment de concurs-oposició lliure, una plaça i lloc d’interventor/a, amb la següent concreció:

 

Descripció del lloc de treball convocat:

 

Denominació:   Interventor/a i cap de serveis econòmics

Subescala:    Intervenció

Grup de classificació:   A1

Nivell destí: 30

Complement específic anual: 34.383,58.-€ (inclou el factor: especial dedicació* )

 

 

-Publicació BOP núm. 96 de data 20 de maig de 2020 

-Publicació DOGC núm. 8142 de data 27 de maig de 2020 

-Sol·licitud de participació en el procés selectiu

 

Data termini de presentació d’instàncies: 12 de juny de 2020

 

Nota informativa en relació al termini per a la presentació de sol·licituds (ACTUALITZADA): d’acord amb l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat per el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la Covid-19, amb efectes del dia 1 de juny de 2020, es reprendrà el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos.

 

-Anunci sobre la relació  PROVISIONAL de persones admeses i excloses 

-Model d’al·legacions reclamacions o aportació de documents  

 

Data termini presentació al·legacions: 06/07/2020

 

-ANUNCI sobre la relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es en el procés de selecció i convocatòria per a la realització de l’exercici teòric-pràctic, establert a la base 7.2. 

 

IMPORTANT !! : Ajornat l’exercici teòric-pràctic que s’havia de realitzar el dia 21/07/20  Veieu el comunicat 

 

-ANUNCI en referència a la determinació d’una nova data per la realització de l’exercici teòric-pràctic 

-Informació per a les persones admeses al procés selectiu 

 

-ANUNCI de la relació d’aprovats i proposta de nomenament. 

 

-ANUNCI Decret de l'Alcaldia constitució borsa 

 

 

PROCÉS TANCAT