Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Subvencions Covid-19 per al comerç – Segona convocatòria – Finalitzada

Nova convocatòria per la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 als municipis de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i Torres de Segre.

El Consell Comarcal del Segrià ha aprovat una segona convocatòria d’ajuts amb la finalitat de reactivar i impulsar el sector comercial i de serveis i compensar les pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.

Aquesta subvenció es repartirà entre els municipis afectats pel confinament que el Govern de Catalunya va ordenar, amb la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, adoptant mesures especials als municipis esmentats anteriorment.

 

PERSONES BENEFICIÀRIES:

- Persones jurídiques i autònoms titulars d’un establiment físic de comerç al detall, de comerç amb degustació, restauració (cafeteries, bars i restaurants), activitats recreatives musicals, establiments d’allotjament turístic o de serveis professionals assimilats al comerç al detall.

- Persones que disposin de la corresponent autorització municipal per a desenvolupar una activitat comercial de venda no sedentària d’articles no alimentaris organitzada en mercats de marxants, que hagin vist suspesa o reduïda la seva activitat amb almenys un establiment en algun d’aquests municipis.

Únicament poden ser beneficiàries les persones i empreses a les que aquesta situació els ha comportat una disminució de la seva facturació durant el mes de juliol de 2020, com a mínim, d’un 25% respecte al mes de juliol de l’any anterior.

En aquesta segona convocatòria també es tindran en compte les següents activitats com a persones beneficiàries de la subvenció: agències de viatges, acupuntors, naturòpates, dietistes, fisioterapeutes, massatgistes.

Tindran prioritat aquelles persones sol·licitants que no hagin estat beneficiàries en la convocatòria anterior.

Únicament es tramitaran les peticions dels sol·licitants que ja van ser beneficiaris en l’esmentada convocatòria anterior, en cas que es verifiqui que l’import total de noves sol·licituds és inferior al crèdit pressupostari previst.

 

QUANTIA:

Import total de la subvenció: 1.241.818 euros a repartir entre els municipis afectats.

La subvenció consistirà en una aportació única i màxima de 2.999 euros per persona beneficiària, sempre i quan no hagi estat beneficiària de l’ajut en la convocatòria anterior.

En el cas de superar-se el crèdit pressupostari, es repartirà el crèdit disponible de manera proporcional entre les sol·licituds rebudes.

En cas contrari, si l’import de les sol·licituds és inferior al crèdit pressupostari, es prorratejarà de manera proporcional la quantitat sobrant entre les sol·licituds acceptades corresponents a les persones que hagin estat beneficiàries dels ajuts en la convocatòria anterior.

 

TERMINIS:

El termini per realitzar la tramitació de la sol·licitud comença el 23 d’abril i acabarà el 6 de maig de 2021.

 

DOCUMENTACIÓ:

  - Sol·licitud de declaració responsable. 

 

  - Autorització (en el cas d’actuar en representació). 

 

  - Autorització de transferència bancària validat per l’entitat financera. 

 

Nota informativa en relació al document “sol·licitud de declaració responsable”:

 -Es tracta d’una declaració jurada on la part interessada manifesta, sota la seva pròpia responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts, i que es disposa de la documentació necessària que així ho acrediti.

 

Nota informativa en relació al document “Autorització de transferència bancària validat per l’entitat financera”:

 -Podeu acreditar la titularitat del compte mitjançant la certificació d'aquest imprès per l'entitat bancària o aportant certificat original de la titularitat, que podrà ser expedit de forma telemàtica o similar.

 

 

TRAMITACIÓ: (Guia de tramitació )

 

OPCIÓ A (Preferiblement per agilitzar el procés de tramitació): Presentació en Seu Electrònica (utilitzar el tràmit “Instància General” i adjuntant la documentació en pdf):

 https://alcarras.eadministracio.cat/

 

OPCIÓ B: Presencialment al registre general amb cita prèvia (de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h.). Sol·licitar cita prèvia a l’AODL a través del telèfon 973790004 i marcar l’extensió 134 o 121. Casa consistorial (Plaça de l’Esglèsia, 1).

 

 Convocatòria de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 – Segona convocatòria (BOP 76)

 

 Bases de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 – Segona convocatòria (BOP 64).

 

 Resolucions segona convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19

 

Contra la resolució de concessió o de denegació de les subvencions, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar  potestativament recurs de reposició davant la Presidència del Consell en el termini d’un mes des de la publicació de la resolució o,  directament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadores des de l’esmentada publicació.