Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Subvencions Covid-19 per al comerç

Concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 als municipis de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i Torres de Segre

 El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha signat un conveni amb el Consell Comarcal del Segrià per aprovar una transferència per import de 3,9 milions d’euros amb la finalitat de reactivar i impulsar el sector comercial i de serveis i compensar les pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.

En aquest sentit, us volem informar que, el dia 5 d’octubre de 2020, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida l’edicte d’aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 als municipis de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i Torres de Segre.
Aquesta subvenció es repartirà entre els municipis afectats pel confinament que el Govern de Catalunya va ordenar, amb la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, adoptant mesures especials als municipis esmentats anteriorment.

 

PERSONES BENEFICIÀRIES:

-Persones jurídiques i autònoms titulars d’un establiment de comerç al detall, de comerç amb degustació, restauració (cafeteries, bars i restaurants) o de serveis professionals assimilats al comerç al detall.

-Persones que disposin de la corresponent autorització municipal per a desenvolupar una activitat comercial de venda no sedentària d’articles no alimentaris organitzada en mercats de marxants, que hagin vist suspesa o reduïda la seva activitat amb almenys un establiment en algun d’aquests municipis.

 

Únicament poden ser beneficiàries les persones i empreses a les que aquesta situació els ha comportat una disminució de la seva facturació durant el mes de juliol del 2020, com a mínim, d’un 50% respecte al mes de juliol de l’any anterior.

En cas d’empreses que es varen donar d’alta com a activitat econòmica durant el tercer trimestre de l’any 2019, es prendrà com a referència la mitjana mensual de la facturació del 4rt trimestre de l’any 2019 i en el cas d’altes en dates posteriors, es prendrà com a referència la mitjana mensual de la facturació del 1er trimestre de l’any 2020.

Les persones beneficiàries que sol·licitin la subvenció en el marc d’aquestes bases han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu en algun dels municipis, amb l’excepció de l’activitat comercial de venta no sedentària d’articles no alimentaris.

 

REQUISITS PER OBTENIR LA CONDICIÓ DE PERSONA BENEFICIÀRIA:

Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i l’ajuntament on es presenti la sol·licitud i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques empresàries cal estar donat d’alta, en el moment de presentació de la sol·licitud, en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques i, per tant, s’ha de disposar de la llicència d’activitat corresponent.
El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant la signatura d’una declaració responsable.

 

QUANTIA:

Import total de la subvenció: 3.900.000 euros a repartir entre els municipis afectats. Alcarràs: 243.000 euros.

-2.000 euros per persona beneficiària.

-400 euros per persona titular activitat comercial de venda no sedentària d’articles no alimentaris.

 

COMPATIBILITAT DELS AJUTS:

Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat pública o privada.

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ:

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva en la modalitat de l’article 22.1. 3r de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

De conformitat amb l’article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la concessió d’aquestes subvencions no requerirà cap altra justificació que l’acreditació, en la declaració responsable que es presenti, del compliment dels requisits indicats, per tractar-se de la concurrència d’un fet objectiu com és la disminució de la facturació en un 50 % com a conseqüència de la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol. No obstant, posteriorment, els requisits que s’hagin declarat seran objecte de comprovació i fiscalització.


És molt important tenir clar que es tracta d’una declaració jurada on la part interessada manifesta, sota la seva pròpia responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts, i que es disposa de la documentació necessària que així ho acrediti.

 

L’ajuntament d’Alcarràs s’encarregarà de la corresponent instrucció del procediment de tramitació de cada expedient rebut i de realitzar una proposta de resolució que el propi Consell Comarcal del Segrià s’encarregarà d’aprovar en última instància.


Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que es farà públic amb la convocatòria i que estarà a disposició de les persones interessades a la pàgina web del Consell Comarcal del Segrià i dels Ajuntaments.


Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics. En aquest sentit, us informem que es podrà realitzar la gestió mitjançant la representació dels vostres gestors i assessories administratives, aportant el corresponent apoderament apud acta efectuat en la compareixença electrònica. (Els gestors i assessories administratives del municipi ja consten informats).


La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica.


El model normalitzat inclourà les dades de domiciliació bancària de la persona beneficiària on, si s’escau, es farà efectiu el pagament de la subvenció.


Només es pot presentar una sol·licitud per establiment o comerç al municipi. (Els titulars de parades de mercats de venda no sedentària, només poden presentar una única sol·licitud en un dels municipis inclosos en aquestes bases, corresponent a l’Ajuntament de Lleida la comprovació de l’existència de duplicitat en les sol·licituds). En el cas que se'n presenti més d'una, únicament es tramitarà la primera sol·licitud presentada i no s'admetran les següents.

 

TERMINIS:

Es determinarà a la convocatòria corresponent.

 

PAGAMENT:

L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de la subvenció. El pagament correspondrà a l’Ajuntament del municipi en el que es presenti la sol·licitud de subvenció, prèvia transferència per part del Consell Comarcal del Segrià a aquest, de l’import total de les subvencions concedides al municipi.

 

SEGUIMENT I CONTROL:

El Consell Comarcal del Segrià i els Ajuntaments on s’hagi presentat la sol·licitud poden efectuar el seguiment de cada subvenció atorgada.

 

-Bases de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques
com a conseqüència de la COVID-19 (BOP 192) 

 

 

 

 

 

arxivat sota: