Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Subvencions Covid-19 per al comerç - Finalitzada

Concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 als municipis de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i Torres de Segre

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha signat un conveni amb el Consell Comarcal del Segrià per aprovar una transferència per import de 3,9 milions d’euros amb la finalitat de reactivar i impulsar el sector comercial i de serveis i compensar les pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.

Aquesta subvenció es repartirà entre els municipis afectats pel confinament que el Govern de Catalunya va ordenar, amb la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, adoptant mesures especials als municipis esmentats anteriorment.

 

PERSONES BENEFICIÀRIES:

- Persones jurídiques i autònoms titulars d’un establiment de comerç al detall, de comerç amb degustació, restauració (cafeteries, bars i restaurants), activitats recreatives musicals, establiments d’allotjament turístic o de serveis professionals assimilats al comerç al detall.

 

- Persones que disposin de la corresponent autorització municipal per a desenvolupar una activitat comercial de venda no sedentària d’articles no alimentaris organitzada en mercats de marxants, que hagin vist suspesa o reduïda la seva activitat amb almenys un establiment en algun d’aquests municipis.

 

Únicament poden ser beneficiàries les persones i empreses a les que aquesta situació els ha comportat una disminució de la seva facturació durant el mes de juliol del 2020, com a mínim, d’un 50% respecte al mes de juliol de l’any anterior.

 

QUANTIA:

Import total de la subvenció: 3.900.000 euros a repartir entre els municipis afectats.

Alcarràs: 243.000 euros.

- 2.000 euros per persona beneficiària.

- 400 euros per persona titular activitat comercial de venda no sedentària d’articles no alimentaris. 

 

TERMINIS:

El termini per realitzar la tramitació de la sol·licitud comença el 30 d’octubre i acabarà el 19 de novembre de 2020.

Nota informativa:

Per Decret de Presidència núm. 569/2020 del Consell Comarcal del Segrià, s’amplia el termini per a presentar les sol·licituds fins les 23:59 hores del dia 19 de novembre de 2020.

 

DOCUMENTACIÓ:

      - Sol·licitud de declaració responsable.

      - Autorització (en el cas d’actuar en representació).

      - Autorització de transferència bancària validat per l’entitat financera.

 

Nota informativa en relació al document “sol·licitud de declaració responsable”:

-Es tracta d’una declaració jurada on la part interessada manifesta, sota la seva pròpia responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts, i que es disposa de la documentació necessària que així ho acrediti.

 

Nota informativa en relació al document “Autorització de transferència bancària validat per l’entitat financera”:

-Podeu acreditar la titularitat del compte mitjançant la certificació d'aquest imprès per l'entitat bancària o aportant certificat original de la titularitat, que podrà ser expedit de forma telemàtica o similar.

 

TRAMITACIÓ: (Guia de tramitació )

 

OPCIÓ A (Preferiblement per agilitzar el procés de tramitació): Presentació en Seu Electrònica (utilitzar el tràmit “Instància General” i adjuntant la documentació en pdf):

 https://alcarras.eadministracio.cat/

 

OPCIÓ B: Presencialment al registre general amb cita prèvia (de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h.). Sol·licitar cita prèvia a l’AODL a través del telèfon 973790004 i marcar l’extensió 134 o 121. Casa consistorial (Plaça de l’Esglèsia, 1).

 

 

-Bases de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques
com a conseqüència de la COVID-19 (BOP 192) 

 

-Edicte de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió de

subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a
conseqüència de la COVID-19 als municipis de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i
Torres de Segre. 

 

- Convocatòria definitiva de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació

de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (BOP 209) 

 

-Edicte d’atorgament subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a     conseqüència de la COVID-19.  

Contra la resolució de concessió o de denegació de les subvencions, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar  potestativament recurs de reposició davant la Presidència del Consell en el termini d’un mes des de la publicació de la resolució o,  directament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadores des de l’esmentada publicació.

 

 

 

 

 

 

arxivat sota: ,