Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Modificació Puntual del POUM num. 7

Obert període d’informació pública.

L’Ajuntament d’Alcarràs ha obert, des d’aquest 19 de gener i amb la publicació del preceptiu anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i la premsa local, el període d’informació pública de la Modificació Puntual del POUM num. 7 de Millora de les Condicions i Gestió del Sòl Urbà. Des d’ara i durant el termini d’un mes a comptar des d’aquest dia 19, qualsevol persona interessada pot formular les al·legacions que consideri adients en les dependències municipals situades en plaça de l’Església, 1 de la vila d’Alcarràs en horari de 8 h a 14 h o durant les 24 hores mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Es poden concertar, igualment, audiències presencials amb els tècnics municipals d’11 h i fins a 13 h mitjançant cita prèvia concertada al telèfon 973 79 00 04 (ext. 125)

 

Aquesta modificació puntual planteja els següents canvis al POUM:

 

MODIFICACIÓ A. Recull i redacció d’un text refós de la normativa urbanística municipal vigent

 

MODIFICACIÓ B. Subsanació d’errors i incorporació de noves determinacions establertes per la legislació urbanística i sectorial vigents. -B.1. Eliminació de la reserva de habitatge de protecció, en els PAU amb reparcel·lació aprovada definitivament abans de la l’aprovació definitiva del POUM. -B.2 Incorporació de noves determinacions establertes per la legislació . Modificació del títol IV sobre intervenció en l’edificació, l’us del sòl i del subsòl. Adaptació al DL 1/2010, de 3 d’agost , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i LLEI 64/2014, del 13 de maig , pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. -B.3 Modificació de la delimitació de les zones inundables, segons l’establert al REAL DECRET 638/2016 , DE 9 DE DESEMBRE, pel qual es modifica el Reglament de Domini Públic Hidràulic, aprovat per el Real Decret 849/1986, de’ 11 d’abril.

 

MODIFICACIÓ C. Mesures per millora de la gestió ,l’adequació i simplificació de la regulació i ordenament del sol urbà.

-C.1 Delimitació de PAU URB.

-C.2 Modificació de la normativa referent a paràmetres i ordenació de les condicions generals de les edificacions. Millora de les condicions d’habitabilitat dels habitatges.

-C.3 Modificació de les alineacions de vial en sòl urbà.

-C.4 Modificació de la regulació de les subzones en sòl urbà.

 

El text íntegre, per a qualsevol consulta, es pot consultar al Tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcarràs 

icona link Enllaç a la carpeta dels documents per consultar

i al següent document:

  Anunci exposició pública aprovació inicial de la modificació núm. 7 del POUM