Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Convocatòria dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal de les places de personal funcionari i personal laboral de l’Ajuntament d’Alcarràs, incloses a l’oferta pública d‘ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 17 de febrer de 2023. Per cada procés de selecció cal formalitzar un tràmit electrònic o presentar el model de sol·licitud corresponent.

 

La norma que regula els processos d’estabilització és la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública, que estableix un procés excepcional d’estabilització de l’ocupació temporal.

 

En l’article 2.1 es preveu incloure en aquest procés excepcional d’estabilització totes aquelles places de naturalesa estructural que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompuda com a mínim en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

 

La mateixa Llei 20/2021, en la seva disposició addicional sisena, preveu una convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada, i d’acord amb l’article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs de mèrits, per a aquelles places que, reunint els requisits establerts a l'article 2.1, haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.

 

Així mateix, la disposició addicional vuitena preveu que es sumin, en els processos d’estabilització de la disposició addicional sisena, aquelles places vacants de naturalesa estructural que hagin estat ocupades per personal amb una relació d’aquesta naturalesa, anterior a l’1 de gener de 2016.

 

Els antecedents més propers es troben a la DT 4a del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TRLEBEP). Per aquest motiu, la jurisprudència constitucional reconeix validesa a aquests processos sempre i quan compleixen les condicions següents:

 

• Són processos excepcionals derivats d’una situació també excepcional, com és el fet de tenir places de naturalesa estructural ocupades temporalment des d’abans de l’1 de gener de 2016, data que fixa la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública, per delimitar la via de l’estabilització.

• Es donen per una única vegada, per tant, un cop finalitzats els processos selectius definits a l’aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública Extraordinària per a l’Estabilitzció, aquestes bases quedaran derogades sense més tràmit.

• Previstos a una norma amb rang de llei, en aquest cas la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2022 i la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública.

 

 

CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE LES PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI I PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS, MITJANÇANT EL SISTEMA SELECTIU EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS PREVIST EN LES DISPOSICIONS ADDICIONALS SISENA I VUITENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE

 

1

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A JURÍDIC, subgrup A1,  de la plantilla de personal funcionari, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 01/2022. Exp. núm. 3176/2022. PROCÉS FINALITZAT

2

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A RECURSOS HUMANS, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 02/2022. Exp.núm. 3177/2022. PROCÉS FINALITZAT

3

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura de tres places d'ADMINISTRATIU/VA, subgrup C1, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 03/2022. Exp.núm. 3178/2022. PROCÉS FINALITZAT

4

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura de dos places d'AUXILIAR ADMINSITRATIU/VA, subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 04/2022. Exp.núm. 3179/2022. PROCÉS FINALITZAT

5

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de DIRECTOR/A DE BIBLIOTECA, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 05/2022. Exp.núm. 3180/2022. PROCÉS FINALITZAT

6

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A DE PATRIMONI HISTÒRIC-ENSENYAMENT, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant CONCURS MÈRITS d'accés lliure via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 06/2022. Exp.núm. 3181/2022.

7

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça d'AGENT NOTIFICADOR-GUARDA RURAL, subgrup C1, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 07/2022. Exp.núm. 3182/2022. PROCÉS FINALITZAT

9

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de CAP BRIGADA, subgrup C1, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 09/2022. Exp.núm. 3184/2022. PROCÉS FINALITZAT

10

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça d'ENCARREGAT/DA BRIGADA D'OBRES, subgrup AP, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 10/2022 Exp.núm. 3185/2022.

11

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura de vuit places de MESTRE/A, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 11/2022. Exp.núm. 3186/2022. PROCÉS FINALITZAT

12

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A DE CULTURA I FESTES, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 12/2022. Exp.núm. 3187/2022. PROCÉS FINALITZAT

13

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de DOCENT DE DIBUIX I PINTURA, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 13/2022. Exp.núm. 3188/2022. PROCÉS FINALITZAT

14

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A DE SERVEIS A LES PERSONES, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 14/2022. Exp.núm. 3189/2022. PROCÉS FINALITZAT

15

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA, subgrup C1, de la plantilla de personal laboral, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 15/2022. Exp.núm. 3190/2022. PROCÉS FINALITZAT

16

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de CUINER/A, subgrup C1, de la plantilla de personal laboral, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 16/2022. Exp.núm. 3191/2022. PROCÉS FINALITZAT

17

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça d'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE BIBLIOTECA, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 17/2022. Exp.núm. 3192/2022.

18

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça d'AUXILIAR TÈCNIC/A INFORMÀTICA, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 18/2022. Exp.núm. 3193/2022. PROCÉS FINALITZAT

19

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura de dos places d'OFICIAL 2ª, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 19/2022. Exp.núm. 3194/2022. PROCÉS FINALITZAT

20

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura de sis places de PEÓ/ONA, subgrup AP, de la plantilla de personal laboral, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 20/2022. Exp.núm. 3195/2022.

21

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de PEÓ/ONA ESPECIALISTA OBRES, subgrup AP, de la plantilla de personal laboral, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 21/2022. Exp.núm. 3196/2022.

22

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de NETEJADOR/A, subgrup AP, de la plantilla de personal laboral, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 22/2022. Exp.núm. 3197/2022.

 

 

CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE QUATRE PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS, CATEGORIA AGENTS DEL COS DE POLICIA LOCAL, MITJANÇANT EL SISTEMA SELECTIU EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS PREVIST EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE

 

8

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura de quatre places d'AGENTS de la Policia Local, subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 08/2022. Exp.núm. 3183/2022.

 

 

CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE LES PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI I PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS, MITJANÇANT EL SISTEMA SELECTIU EXCEPCIONAL DE CONCURS OPOSICIÓ PREVIST EN L’ARTICLE 2.1 DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE.

 

23

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant CONCURS OPOSICIÓ d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CO 01/2022. Exp.núm. 3198/2022.

24

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A DINAMITZADOR/A DE JOVENTUT, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral, mitjançant CONCURS OPOSICIÓ d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CO 02/2022. Exp.núm. 3199/2022.

25

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de DELINEANT, subgrup C1, de la plantilla de personal laboral, mitjançant CONCURS OPOSICIÓ d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CO 03/2022. Exp.núm. 3200/2022.

26

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça d'AUXILIAR SERVEIS CENTRE CULTURAL, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral, mitjançant CONCURS OPOSICIÓ d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CO 04/2022.Exp.núm. 3201/2022.

27

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça d'OPERARI/ÀRIA SUBALTERN ZONES ESPORTIVES, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral, mitjançant CONCURS OPOSICIÓ d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CO 05/2022. Exp.núm. 3202/2022.

 

 

 

icona link Manual per tramitar el certificat IdCAT Mòbil