Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura de quatre places d'AGENTS de la Policia Local

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura de quatre places d'AGENTS de la Policia Local, subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 08/2022. Exp.núm. 3183/2022.

 

29/12/2022

 

 Anunci de les Bases reguladores i convocatòria del procés de selecció estabilització ocupació temporal concurs de mèrits agents del cos de la Policia Local.

 Publicació al BOP num. 248 29, de desembre de 2022.

 

16/01/2023

 Publicació al DOGC núm 8833, de data 16.01.23

 

19/01/2023

 Publicació al BOE-A-2013-1530 num. 16, de data 19 de gener de 2023.

 

Data termini presentació de sol·licituds: dia 17 de febrer de 2023, inclòs.

 

Els documents següents son formularis pdf  que es poden emplenar digitalment. Un cop emplenats, si no disposeu de certificat electrònic de signatura, els podeu imprimir i signar-los de manera manuscrita.

 

 Sol·licitud d'accés a la convocatòria de selecció del procés d'estabilització de l'ocupació temporal, places d'agent de la Policia Local. Conv. EST-CM 08/2022, exp. 3183/2022.

 Llista ordenada de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

16/03/2023

 DECRET 2023-0234 Resolució de l'Alcaldia de suspensió del termini per a dictar i publicar la llista provisional de persones admeses i excloses EST_CM PL

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

02/05/2023

 Anunci informant de la interposició de recurs contenciós-administratiu contra l'aprovació de les bases reguladores d'aquest procés de selecció. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

14/07/2023

 ANUNCI relatiu a la modificació de les bases reguladores i convocatòria del procés d’estabilització de l’ocupació temporal de quatre places de personal funcionari de l’Ajuntament d’Alcarràs, categoria agents del cos de la Policia Local, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

 

Data termini presentació de sol·licituds: a partir de la darrera publicació al DOGC i al BOE s’obrirà un nou període de 20 dies hàbils de presentació d’instàncies, sense perjudici de la validesa de les sol·licituds ja presentades en temps i forma per les persones aspirants interessades en aquest procés.

 

icona link Enllaç web del tràmit: Sol·licitud d'accés a la convocatòria de selecció del procés d'estabilització de l'ocupació temporal, places d'agent de la Policia Local. Conv. EST-CM 08/2022, exp. 3183/2022.

 

Els documents següents son formularis pdf  que es poden emplenar digitalment. Un cop emplenats, si no disposeu de certificat electrònic de signatura, els podeu imprimir i signar-los de manera manuscrita.

 

 

 Enllaç al Formulari: Sol·licitud d'accés a la convocatòria de selecció del procés d'estabilització de l'ocupació temporal, places d'agent de la Policia Local. Conv. EST-CM 08/2022, exp. 3183/2022.

 

 Llista ordenada de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

19/07/2023

 Publicació al BOP, núm. 140, de 19 de juliol de 2023

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

26/07/2023

 Publicació BOE, múmero 177, de 26 de juliol de 2023

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

01/08/2023

 Publicació DOCG, número 8970, de data 1 d’agost de 2023

 

 

 

Data termini presentació de sol·licituds: dia 31 d’agost de 2023, inclòs.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

02/10/2023

  Anunci resolució llista provisional de persones admeses i excloses convocatòria procés d’estabilització de quatre places d’agents de la Policia Local mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits. EST-CM 08/2022. Exp. núm.: 3183/2022.

 

 

 Model d’al·legacions reclamacions o aportació de documents.

 

Termini de presentació al·legacions:  10 dies hàbils a partir de la publicació de l’Anunci al BOP.

 

Data prevista de publicació al BOP: dia 4 d’octubre de 2023.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

04/10/2023

 Publicació BOP número 192, de data 4 d’octubre de 2023. 

 

Data termini presentació de sol·licituds: 19 d’octubre de 2023, inclòs.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

24/10/2023

 Anunci resolució llista definitiva de persones admeses i excloses convocatòria procés d’estabilització de quatre places d’agents de la Policia local mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits. EST-CM 08/2022. Exp. Núm.: 3183/2022

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

26/10/2023

 Publicació BOP número 207, de data 26.10.23

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

23/11/2023

 Anunci sobre la constitució del Tribunal qualificador del procés d’estabilitzció de quatre places d’agents de la Policia Local, concurs de mèrits, EST-CM

 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

28/11/2023

 Anunci resultats prova de coneixements de llengua catalana.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

22/03/2024

  ANUNCI del Tribunal Qualificador dels resultats provisionals en el concurs de mèrits d'estabilització de quatre places d'agents de la Policia Local.

 

Data termini presentació al·legacions: dia 27 de març de 2024, inclòs

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

12/04/2024

 

  ANUNCI DELS RESULTATS DEFINITIUS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER DEFINITIU QUATRE PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, SUBGRUP C2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI, MITJANÇANT EL SISTEMA EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS I CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA ESPECÍFICA: RECONEIXEMENT MÈDIC.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

14/06/2024

 Anunci dels resultats de la prova específica: reconeixement mèdic.

 

 

 

 

 

 

 

 

icona link TORNA AL LLISTAT DE LES CONVOCATÒRIES