Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Juntes de Govern

La Junta de Govern s’integra per l’alcalde i un nombre de regidors no superior a nou, nomenats i separats lliurement per l’alcalde mitjançant una resolució, de la qual es dóna compte al Ple Municipal. Els membres de la Junta de Govern són designats per l'alcalde d’acord amb l’article 52.3 del R.O.F.

 

INTEGRANTS DE LA JUNTA DE GOVERN:

Amb veu i Vot

Alcalde: SR. JORDI JANÉS GIRÓS (JXCAT)

Tinent d’Alcalde: SR. MANEL EZQUERRA TOMÀS (SA)

Regidor/a: SRA. ESTER IBARS VITORES (JXCAT)  

Regidor/a: SRA. DOLORS GODIA SERRA (SA)

Regidor/a: SR. JOSEP SISCART ARBONÉS (SA)

Amb Veu però sense Vot:

Regidor/a: SR. GERARD COMPANYS I PUJOL (JXCAT) 

Regidor/a: SR. AGUSTÍ CAMARASA I PELEGRÍ (JXCAT)

 

 

 

 

Funcionaris A.L. Habilitació Nacional:

SECRETARI: SR. PERE BIEDMA AGÜERA.

TRESORERA: SRA. ELENA BERGÉS MARTÍN.

INTERVENTORA: SRA. ANNA FARRÉ ARROYOS.