Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Alcarràs activarà mesures per reduir la càrrega fiscal als veïns davant l’horitzó de crisi que genera el COVID-19

L’Ajuntament d’Alcarràs ha reunit aquest 20 de març el Consell del Pla d’Emergències per avaluar el desenvolupament a la vila de l’emergència sanitària en curs constatant que al municipi no hi ha cap contagi i informar sobre el Decret d’Alcaldia referendat en Junta de Govern el 19 de març amb mesures dictades per tal d’atenuar l’impacte de l’horitzó de crisi que es presenta a les famílies, empreses i autònoms de la vila.

20/03/2020

Alcarràs activarà mesures per reduir la càrrega fiscal als veïns davant l’horitzó de crisi que genera el COVID-19
reunió d'avui

Entre aquestes mesures, que es podran debatre a una propera sessió plenària, destaca la sol·licitud a la Gerència del Cadastre d’una revisió a la baixa dels valors d’immobles i finques per tal de reduir l’import del rebut de l’IBI, la suspensió de la recaptació de totes les taxes associades a serveis afectats per les mesures de contenció del COVID-19 –terrasses, mercats municipals, Escola bressol, Escola de música i Escola de dibuix- i l’adaptació de les previsions pressupostàries d’aquí al 2022 per reduir la càrrega fiscal als alcarrassins i les alcarrassines tot mantenint els serveis bàsics i la inversió compromesa. Al Decret s’estableix també que es proposarà al Ple la reducció en un 1% de l’Impost de Construccions i Obres –es pretén que passi del 3% al 2%-, l’establiment d’una quota reduïda de la taxa d’escombraries pels locals comercials sense activitat i la modificació de la taxa del servei d’abastament d’aigua, establint la mateixa taxa de l’escomesa del servei dels locals existents. A més a més, el superàvit del 2019 es podrà destinar a inversions en polítiques socials.

 

El Consell s’ha reunit de manera presencial; tot i que ha existit, per a qui així ho ha preferit, la possibilitat de participar de forma telemàtica. Durant la sessió, a més d’exposar-se el Decret d’Alcaldia referendat per la Junta de Govern, s’ha informat també de les tasques de desinfecció que es realitzen a diari a les zones més transitades del municipi i a la resta de la zona urbana cada quatre dies, de la disponibilitat al municipi d’allotjaments per persones sense sostre i del correcte funcionament –amb sistema de cita prèvia- del Banc d’Aliments. Igualment, s’ha reiterat la crida a la població i les empreses del municipi per recopilar material d’autoprotecció –mascaretes, guants i gel higienitzant de mans- pel personal del Centre d’Atenció Primària i Protecció Civil. Mentre l’emergència sanitària es mantingui, el Consell es reunirà cada divendres.

 

 

 

Ajornament de Terminis i manteniment de l’ocupació

Igualment, al Decret d’Alcaldia, es fixa l’ampliació fins el 30 d’abril els terminis de pagament dels deutes tributaris la gestió dels quals correspon a l’Ajuntament i els procediments de constrenyiment alhora que els terminis de venciments dels pagaments fraccionats s’estenen, com a mínim, fins el 20 de maig tret dels casos en els quals el termini acordat sigui superior. També, atès que l’Ajuntament d’Alcarràs va delegar a la Diputació de Lleida en el seu dia la gestió i recaptació en període voluntari i executiu dels tributs locals, se sol·licita que “s’estudiï ampliar els períodes de cobrança en període voluntari i ampliar els ajornaments” per l’IBI, l’IAE, l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i l’Impost sobre l’Increment dels Valors dels Immobles Urbans.

 

Durant l’emergència sanitària en curs, l’Ajuntament mantindrà l’activitat i els llocs de treball –incloses les contractacions laborals temporals de personal destinat a activitats expressament clausurades- tot adaptant els horaris i reduint la jornada a qui acrediti deures de cura de familiars. També, es facilitarà la connexió electrònica dels empleats para facilitar el teletreball

 

Mesures socials

El Decret de mesures aprovat i referendat per la Junta de Govern del dia 19 contempla també un seguit de mesures de caràcter social entre les quals destaca la decisió de poder destinar el superàvit de l’exercici 2019 a inversions de caràcter social i el compromís de garantir el subministrament d’aigua i aliments a persones vulnerables i de fer seguiment a les companyies responsables d’altres subministraments bàsics –energia, telecomunicacions, etc.) per garantir que donen compliment a allò establert als diferents Reials Decrets aprovats per fer front a l’emergència sanitària en curs.

 

S’exigeix a la UE, l’Estat i la Generalitat que actuïn per garantir la recuperació econòmica

L’Ajuntament d’Alcarràs exigirà igualment en una moció que s’ha exposat a la sessió del Consell del Pla d’Emergències celebrada avui i que, ara, s’està ultimant amb aportacions de tots els grups municipals la implementació per part de la Unió Europea, el Govern d’Espanya i el Govern de la Generalitat d’un seguit de mesures encaminades a garantir la recuperació econòmica un cop l’emergència sanitària en curs hagi finalitzat. Així, i per exemple,  a la moció s’exigiran “mesures estructurals econòmiques i socials per conformar un pla de xoc” i tots els “canvis legislatius” necessaris per permetre que els ens locals puguin fer front “a aquest moment excepcional”. La regla de despesa, es detalla a la Proposta de Moció inicial que avui s’ha presentat en la sessió del Consell, “s’ha de flexibilitzar” igualment que “la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera”. “Hem de tindre la possibilitat de destinar els recursos que facin falta per atenuar la crisi segura que ens aguaita després de l’emergència sanitària i cal que la Unió Europea, el Govern d’Espanya i la Generalitat actuïn com els ciutadans necessitem que ho facin. D’aquí aquesta moció, a la qual sol·licitem també que, si el període de contenció activat es perllonga, es puguin aplicar noves bonificacions, ajuts i finançaments específics tot establint les corresponents compensacions als ens locals”, explica l’Alcalde d’Alcarràs, Manel Ezquerra

La moció se sotmetrà a votació i aprovarà previsiblement en una propera sessió plenària i inclourà també un punt –identificat amb el número 3- al qual el consistori “s’afegeix” a les mostres d’agraïment que, aquests dies, reconeixen la feina dels cossos de seguretat, els transportistes, els serveis de neteja, els sanitaris i tots els professionals que aquests dies treballen per tothom. Igualment, es manifesta el “suport ple” als afectats i les seves famílies i es fa un reconeixement al “civisme” general amb el qual està actuant aquests dies la ciutadania.

El consistori, també, vol agrair la seva feina als pagesos i ramaders, que garanteixen aquests dies amb el seu treball la disponibilitat d’aliments frescos i de qualitat. “Alcarràs és un poble que li deu la seva prosperitat als pagesos i ramaders i, aquests dies, cal posar especialment de relleu el valor de la seva feina. Hem de donar les gràcies a la bona gent que, com els sanitaris, els transportistes i els membres dels cossos de seguretat està treballant per tothom i com sempre durant aquests dies; però no ens podem oblidar, i menys encara a casa nostra, dels qui produeixen tot allò que mengem”, assenyala Manel Ezquerra.