Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Retribucions càrrecs electes

Un dels drets dels membres de les Corporacions locals, entre d’altres es el poder percebre les retribucions i/o assignacions per l’exercici del seu càrrec.

En les sessions de ple dels dies 3 i 25 de juliol de 2019 es van aprovar les retribucions dels diferents regidors/es i de l'alcalde (Veure l’anunci). Posteriorment i com aplicació dels canvis en els càrrecs de l’Alcalde i del Tinent d’Alcalde, acordats entre els grups polítics, es va aprovar un canvi (Veure l’anunci) . Mes tard, en resolució del dia 17 d'agost de 2021 (veure l'anuncis'adopten unes modificacions que son les actualment vigents i reflectim a continuació:

 

Retribucions brutes anuals:

-Alcalde: dedicació completa (100% jornada).   45.500.-€/anuals

Sr. Jordi Janes Girós.

-Tinent d’Alcalde: dedicació parcial (50 % jornada).  22.000.-€/anuals

Sra. Ester Ibars Vitores. (Renúncia a la retribució de Tinent d’Alcalde mantenint la retribució de regidora amb delegació de funcions.)

 

-Regidors amb delegacions: dedicació parcial (50 % jornada).  17.950.-€/anuals

Sr. Gerard Companys Pujol.

Sr. Agustí Camarasa Pelegrí.

 

-Regidors portaveus de grup: dedicació parcial (25 % jornada).  6.000.-€/anuals

Sr. Santi Pelegrí Cortijo.

Sr. Manel Tomàs Ezquerra.

Sra. Gemma Escar París.

 

-Resta de regidors, sense atribucions especials: dedicació parcial (25 % jornada).  4.800.-€/anuals

Sra. Laia Sisó Sanjuan.

Sr. Santi Ribes Dolcet.

Sra. Marta Morreres Gòdia.

Sr. Jordi Castany Camí.

Sra. Maria Dolores Gòdia.

Sr. José Federico Siscart Arbonès.

 

Les retribucions es percebran en dotze pagues iguals corresponents a les diferents Mensualitats de l'any, resultants de dividir la quantia entre dotze. En aquest import es troben incloses les retribucions en espècie corresponents a la mútua sanitària i a les assegurances que actualment perceben.

 

Inclusió d’esmena proposada pel grup d’ERC.  Les retribucions i dedicacions del portaveu i els regidors del grup d’ERC seran les previstes al pressupost aprovat de 2019 i no les afectarà les acordades al punt anterior, a saber:

Regidor portaveu de grup, 18% de jornada:.................. 5.005,80.-€/anuals

Resta de regidors/res sense atribucions especials:...... 4.311,00.-€/anuals 

La diferencia entre la retribució proposada en inicialment i l’acordada en aquesta esmena es destinarà a despesa social.

 

Assignacions a membres de la Corporació sense dedicació exclusiva ni parcial, per assistència a òrgans col·legiats.

-Assistència a Ple: 200,00 €/sessió.

-Assistència a Comissions Informatives: 80,00 € /sessió

-Assistència a Junta de Portaveus: 80,00 €/sessió

-Assistència a Junta de govern: 200,00 €/sessió