Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

BAN DE L'ALCALDE DAVANT ELS FETS SUCCEÏTS L'1 D'OCTUBRE

02/10/2017

Ban d’Alcaldia Expt. 4311/2017.

Assumpte: Actuacions relacionades amb els fets ocurreguts el dia 1-O.     

 

 

BAN DE L’ALCALDIA

 

Miquel Serra I Godia, Alcalde-President, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Alcarràs, en virtut de les atribucions que m’atorga l’art. 21.1 e) de la Llei 7/1985, de 21 d’ abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’art. 51.1 f) del D.L. 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Atesa la resolución de l’Alcaldia del dia 2/10/2017.

 

En virtut del següents

 

ANTECEDENTS:

 

Donats els greus esdeveniments ocorreguts els dia d’ahir 1 d’octubre, per l’intent d’aturar el Referèndum d’Autodeterminació realitzat  per la Guardia Civil a la nostra Vila així com a molts altres locals electorals de Catalunya.

 

Es considera necessari recolzar les actuacions de vagues generals convocades de forma general pel proper dia 2 d’octubre (ORDRE TSF/224/2017, de 29/9/2017, DOGC. 7465 del dia 2/10/2017, amb una actuació d’aturada institucional dels serveis mínims que no afectin significativament als vilatans.

 

Es necessari recolzar a totes les persones que hagin patit danys personals o materials durant la intervenció policial ocorreguda durant el dia 1 d’octubre, defensant el dret a l’exercici del dret a votar.

          

RESOLC

      

Primer.- Establir un dia d’aturada institucional per demà dia 2 d’octubre de 2017, durant tot el dia. 

 

Segon.- Donar tot el suport institucional a tots els vilatants que hagin sofert danys personals o materials durant la càrrega de la Guardia Civil ocorreguda contra la celebració del Referèndum d’Autodeterminació del dia 1 d’octubre de 2017. Posant a disposició dels mateixos el suport dels serveis jurídics municipals.

A tal efectes les persones afectades podran recollir un formulari de denuncia creat a l’efecte, que es podrà complimentar amb l’assessorament dels serveis jurídics municipals o personalment. L’Ajuntament rebrà totes les denuncies formulades, als efectes de fer la presentació de forma conjunta davant les autoritats judicials competents.

 

Donar difusió de la present resolució als representants sindicals, als grups polítics municipals i als caps de serveis municipals. Especialment per l’E-ban de la seu electrònica municipal.

 

De la qual cosa es fa públic coneixement general a la població.

 

Miquel Serra i Gòdia