Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Ofertes Vigents

En aquest apartat podreu trobar les ofertes de treball vigents de l’Ajuntament d’Alcarràs.

Procés de selecció d’una plaça d’interventor/a per interinitat en substitució

Procés de selecció de personal funcionari, amb l’objecte de cobrir de forma interina per substitucióde la persona titular, mitjançant procediment de concurs-oposició lliure, una plaça d’interventor/a de l’Ajuntament d’Alcarràs i constitució d’una borsa de treball (exp.num.: 434/2020)

L’Ajuntament d’Alcarràs inicia un procediment de selecció amb l’objecte de cobrir de forma interina per substitució de la persona titular, mitjançant procediment de concurs-oposició lliure, una plaça i lloc d’interventor/a, amb la següent concreció:

 

Descripció del lloc de treball convocat:

 

Denominació:   Interventor/a i cap de serveis econòmics

Subescala:    Intervenció

Grup de classificació:   A1

Nivell destí: 30

Complement específic anual: 34.383,58.-€ (inclou el factor: especial dedicació* )

 

 

-Publicació BOP núm. 96 de data 20 de maig de 2020 

-Publicació DOGC núm. 8142 de data 27 de maig de 2020 

-Sol·licitud de participació en el procés selectiu

 

Data termini de presentació d’instàncies: 12 de juny de 2020

 

Nota informativa en relació al termini per a la presentació de sol·licituds (ACTUALITZADA): d’acord amb l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat per el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la Covid-19, amb efectes del dia 1 de juny de 2020, es reprendrà el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos.


Procés de selecció d'una plaça d’interventor/a temporal en substitució. (PROCÉS TANCAT)

Procés de selecció de personal funcionari, amb l’objecte de cobrir, de forma temporal en substitució de la persona titular, mitjançant concurs-oposició lliure, una plaça d’interventor/a de l’Ajuntament d’Alcarràs i constitució d’una borsa de treball (exp.:1473/2019).

 

L’Ajuntament d’Alcarràs inicia un procediment de selecció amb l’objecte de cobrir de forma interina per substitució de la persona titular, mitjançant procediment de concurs-oposició lliure, una plaça i lloc d’interventor/a, amb la següent concreció:

Descripció del lloc de treball convocat:
Denominació: Interventor/a i Cap de Serveis Econòmics.
Subescala: Intervenció.
Grup de classificació: A1.
Nivell destí: 30.
Complement específic anual: 35.213,64 euros (inclou el factor: especial dedicació*).

 

- Aprovació de la convocatòria i de les bases que han de regir el procés de selecció

- Sol·licitud de participació en el procés de selecció.

- Publicació BOP núm. 221 de 15 de novembre de 2019

 

-Publicació DOGC

 

DATA TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:  15 de desembre de 2019

 

-Anunci sobre la relació provisional de persones admeses i excloses

-Model d’al·legacions reclamacions o aportació de documents

 

Data termini presentació al·legacions : 29 de gener de 2020

 

-Anunci sobre la relació definitiva de persones admeses i excloses en el procés de selecció d’una plaça d’interventor/a i constitució d’una borsa de treball i convocatòria per a la realització del primer exercici PROVA CATALÀ.

 

-Nota informativa sobre la data prevista per la realització de l'exercici pràctic.

 

-ANUNCI resultats prova català i convocatòria exercici pràctic

 

 

-Publicació Anunci d'acords i qualificació final

 

- Resolució d'Alcaldia per declarar deserta la convocatòria.

 

 

 

 


Procés selectiu d’un/a enginyer/a tècnic/a agrònom/a. (PROCÉS TANCAT)

Convocatòria de procés selectiu, per a la contractació temporal de personal laboral, per obra o servei determinat, mitjançant concurs-oposició, d’un/a enginyer/a tècnic/a agrònom/a Gestor de projecte FEDER.

PROCÉS DE SELECCIÓ DE DUES PLACES D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL

Convocatòria del procés de selecció de dues places d'agents de la Policia Local mitjancant oposició lliure

Data de publicació:     17-05-2019         

 

DATA DE TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: 19 DE JUNY DE 2019

 

- Anunci i bases específiques de les proves selectives per a la provisió en propietat de dues places d’agent de la policia local d’Alcarràs per oposició lliure.

Model de sol·licitud de participació 

Model declaracions responsables

-  Publicació BOP: Anunci de les Bases del procés de selecció de dues places d’agents de policia local

-  Publicació al BOE   icona link    

Publicació al DOGC icona link

 

-Anunci sobre la relació provisional, per odre alfabètic, d’aspirants admesos/es i exclosos/es de l’oposició lliure per cobrir 2 places d’agents de la Policia Local de l’Ajuntament d’Alcarràs.
-Model d’al·legacions reclamacions i/o aportació de documents

-Publicació BOP:  ANUNCI sobre la relació provisional, per odre alfabètic, d’aspirants admesos/es i exclosos/es de l’oposició lliure per cobrir 2 places d’agents de la Policia Local de l’Ajuntament d’Alcarràs.

 

-DATA DE TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SUBSANACIONS I/O ESMENES : 26/07/2019 ( inclòs)

 

-Anunci sobre la relació definitiva, per odre alfabètic, d’aspirants admesos/es i exclosos/es de l’oposició lliure per cobrir 2 places d’agents de la Policia Local de l’Ajuntament d’Alcarràs.

-Publicació BOP: Relació definitiva d'admesos/es i exclosos/es oposició 2 places agents Policia Local 

 

-Qualificacions PRIMER i SEGON exercici de totes les persones aspirants presentades el dia 06 09 19.

-ANUNCI dels acords adoptats Tribunal Qualificador i convocatòria prova “Aptitud física” 18 09 19.

 

-Anunci resultats 4 exercici (apititud física) i convocatòria 5 exercici (proves psicotècniques)

 

- ANUNCI resultats 5 exercici (proves psicotècniques) i convocatòria 6 exercici (reconeixement mèdic)

 

- ANUNCI_resultats 6 exercici reconeixement mèdic

 

-Decret d'Alcaldia de la constitució de la borsa de treball